MAYDAI - Motivation and Youth Do an Innovation

Kompetenčný profil angažovaného mladého človeka- publikácie

Domov|Aktuality, Výstupy|Kompetenčný profil angažovaného mladého človeka- publikácie

Kompetenčný profil angažovaného mladého človeka- publikácie

8. marec, 2019|

Záujem mladých ľudí závisí do značnej miery od ich kompetenčného nastavenia,
tzn. úrovne vedomostí, zručností a postojov. Inovatívnym prvkom publikácie je
prístup, ktorým sa na záujem mladých ľudí a ich aktívne zapájanie pozerá. Záujem
mladých ľudí nie je len o tom, čo im pracovníci s mládežou či vedúci voľnočasových
aktvít vie ponúknuť. Ide taktiež o to, či na danú pozíciu a prácu majú potrebné
kompetencie.
Publikácia si kladie za cieľ vytvoriť kompetenčný profil angažovaného mladého
človeka tak, aby bolo možné určiť, aké kompetencie sú potrebné pre tri základné
pozície pri práci s mládežou: inštruktor, vedúci a hlavný vedúci. Na vzniku kompetenčného
profilu sa podieľali experti nominovaní za obe organizácie vo vytvorenej
pracovnej skupine a profil celkovo obsahuje sedemnásť kompetencií.
Očakávaným dopadom kompetenčného profilu je zostavenie vzdelávacieho modulu
pre pracovníkov s mládežou v téme zvyšovania záujmu dospievajúcich. Kompetenčný
profil vzniká v troch jazykových mutáciách: anglickej, slovenskej a českej,
bude tak potenciálne využiteľný v rámci celej EÚ.

Správa kompetencie_SK

Správa kompetencie_CZ

Správa kompetencie_EN

Projekt je podporený z programu Erasmus + a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.