MAYDAI - Motivation and Youth Do an Innovation

Intelektuálny výstup O2: Kompetenčný profil angažovaného mladého človeka- publikácie

Domov|Aktuality, Výstupy|Intelektuálny výstup O2: Kompetenčný profil angažovaného mladého človeka- publikácie

Intelektuálny výstup O2: Kompetenčný profil angažovaného mladého človeka- publikácie

8. marec, 2019|

Kompetenčný profil angažovaného mladého človeka je ďalším výstupom realizovaného projektu. Pri tvorbe kompetenčného profilu sa vychádzalo zo zistení v Správe o potrebách a motivačných faktoroch mladých ľudí. Analýza ukázala, že kompetenčný profil je potrebné zamerať na rôzne úrovne skúsenosti ( vedomosti, zručnosti, postoje) a zodpovednosti mladých ľudí. Pri vytváraní profilu bola aktivita zameraná na pomenovanie kompetencií, ktoré je potrebné rozvíjať u mládeže v troch základných pozíciách: inštruktor, vedúci a hlavný vedúci so zameraním na ich angažovanosť a zapojenosť do komunity či aktivity mládežníckej organizácie, zoskupenia. Inovatívnym prvkom v rámci tohto výstupu je prístup, ktorým sa na záujem mladých ľudí a ich aktívne zapájanie pozerá. Záujem mladých ľudí nie je len o tom, čo im pracovníci s mládežou či mládežnícki vedúci vedia ponúknuť. Je to aj tom, či na to majú potrebné kompetencie. Vypracovaný kompetenčný profil bol vstupom pre zostavenie vzdelávacieho modulu pre pracovníkov s mládežou v téme motivácie a zvyšovanie kvality práce s mladými ľuďmi. Dopadom vytvorenie základu pre samotné zvýšenie záujmu mladých ľudí a zbavovanie sa obáv z angažovanosti. Výstupy z tohto intelektuálneho výstupu sú zverejnené pre pracovníkov s mládežou, mládežníckych vedúcich, mladých ľudí a širokú verejnosť v troch jazykových mutáciách a tým sú prístupné pre obyvateľov EÚ.

Kompetenčný profil angažovaného mladého človeka_SK

Kompetenční profil angažovaného mladého člověka_CZ

Competency profile of an engaged young person_EN

Projekt je podporený z programu Erasmus +