MAYDAI - Motivation and Youth Do an Innovation

Pohľad na celý proces projektu MAYDAI

Domov|Aktuality|Pohľad na celý proces projektu MAYDAI

Pohľad na celý proces projektu MAYDAI

28. február, 2021|

Zrealizovaný projekt MAYDAI bol zameraný dva nosné problémy: nezáujem mladých ľudí o aktívne zapojenie sa do života miestnej komunity aj do aktivít mládežníckych organizácií a obavy a strach mladých ľudí prevziať na seba zodpovednosť.

Ciele projektu, ktoré pri jeho realizácií boli sledované sú: identifikovať potreby a motivačné faktory súčasného mladého človeka v súvislosti so záujmom o komunitu, vypracovať kompetenčný profil angažovaného mladého človeka, vytvoriť a implementovať vzdelávací modul určený pre pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich v téme zvyšovania záujmu mladých ľudí, vytvoriť priestor pre prezentáciu inovatívnych prístupov a metód v oblasti motivácie mladých ľudí.

Hlavnou cieľovou skupinou, ktorá bola do projektu zapojená boli pracovníci s mládežou, mládežnícki vedúci a organizácie, kde pôsobia. Sekundárnou cieľovou skupinou boli mladí ľudia, ktorým sa hlavná skupina venuje. Z cieľových skupín do projektu bolo priamo zapojených spolu 1 234 osôb.

Aktivity projektu boli zamerané na vytvorenie troch intelektuálnych výstupov:
1/Správa o potrebách a motivačných faktoroch mladých ľudí, ktorá vznikla ako výstup z online prieskumu a z focusových stretnutí. Inovatívnym prvkom v tejto správy je prepojenie a porovnanie názorov a postojov zameraných na potreby, motivačné faktory u mladých ľudí s názormi a postojmi pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich.
2/ Kompetenčný profil angažovaného mladého človeka je ďalším výstupom realizovaného projektu. Pri vytváraní profilu bola aktivita zameraná na kompetencie potrebné pre tri základné pozície pri práci s mládežou: inštruktor, vedúci a hlavný vedúci.
3/ Vzdelávací modul – motivácia mladých ľudí, ktorého metodika rozvíja vedomosti, schopnosti a zručnosti pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich v oblasti motivácie mladých ľudí k dobrovoľníckej činnosti a aktivizácií mládeže v rôznych sektoroch spoločnosti.
Medzi ďalšie aktivity patrili dve multiplikačné podujatia v podobe konferencií zameraných na zviditeľnenie intelektuálnych výstupov (1x offline, 1x online) a dve vzdelávacie podujatia zamerané na otestovanie vypracovaného vzdelávacieho modulu.

Medzi dopady realizovaného projektu patrí zvýšenie pripravenosti a odbornosti pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich rôznych skupín pri oslovovaní mladých ľudí a ich motivácii v angažovaní sa. Vytvorenie možnosti pre ich osobnostný kompetenčný rozvoj.
Kvalita odborného prístupu pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich v dopade na skupinu mladých ľudí zvýšila ich záujem o komunitu, v ktorej žijú a ochotu prevziať zodpovednosť. Prejavilo sa to v podobe ich vyššej účasti a zapojenosti do systematickej činnosti v rámci komunity, mládežníckych organizácií či neformálnych skupín. Táto ich angažovanosť zviditeľnila a posilnila akceptáciu dôležitosti zapojenia mladých ľudí do života miestnej komunity.
Ďalším dopadom projektu u účastníkov multiplikačných podujatí bolo rozšírenie ich pohľadov na problematiku záujmu či nezáujmu, zodpovedného či nezodpovedného prístupu mladých ľudí k angažovanosti sa a motivácie k nej. Spoznanie spôsobov predchádzania strachu a obáv mladých ľudí pri preberaní zodpovednosti.
Dopadom pre zapojené organizácie projektu: RMŽK a RADAMOK bolo zvýšenie profesionalizácie zapojených organizácií v téme projektu, ich odbornosti. Projekt u nich pozitívne posilnil postavenie voči členským organizáciám, zvýšil úroveň spolupráce s ďalšími subjektmi a zvýšil know-how v oblasti motivácie a zapojenia mladých ľudí.
Pre miestnu, regionálnu či národnú úroveň dopadom projektu po realizácií aktivít je kvalitnejší prístup pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich k motivácii mládeže a tiež zvýšený záujem angažovať sa v spoločnosti čo sa prejavilo aj v čase pandémie COVID-19.
Uvedené dopady je možné využiť aj na európskej úrovni cez zdokumentované intelektuálne výstupy v anglickom jazyku.

Aktivita  je podporená z programu Európskej únie Erasmus +