MAYDAI - Motivation and Youth Do an Innovation

O projekte

Domov|O projekte
 • Názov projektu:

MAYDAI – Motivation and Youth Do an Innovation

 • Miesto realizácie:

Slovenská a Česká republika

 • Čas realizácie:

01.02.2018-31.07.2020

 • Projekt je podporený

Z programu ERASMUS + : KA2 – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov, KA205 – Strategické partnerstvá pre oblasť mládeže

 • Partnerské organizácie projektu sú 

Rada mládeže Žilinského kraja- RMŽK

Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje – RADAMOK   

 •  Základnými problémy, na ktoré reaguje projekt MAYDAI sú
 1. Nezáujem mladých ľudí.

 2. Strach mladých ľudí prevziať zodpovednosť.

 • Ciele projektu
 1. Identifikovať potreby a motivačné faktory súčasného mladého človeka v súvislosti so záujmom o komunitu.

 2. Vypracovať kompetenčný profil anagažovaného mladého človeka.

 3. Vytvoriť a implementovať vzdelávací modul určený pre pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich v téme zvyšovania záujmu mladých ľudí.

 4. Vytvoriť priestor pre prezentáciu inovatívnych prístupov a metód v oblasti motivácie mladých ľudí.

 • Cieľové skupiny projektu

Pracovníci s mládežou, mládežnícki vedúci a ich organizácie.

Sekundárnou cieľovou skupinou sú samotní mladí ľudia.

 • Očakávanými intelektuálnymi výstupmi projektu sú
 1. Správa o potrebách a motivačných faktoroch mladých ľudí.

 2. Kompetenčný profil angažovaného mladého človeka.

 3. Vzdelávací modul – motivácia mladých ľudí.

V rámci realizácie projektu využijeme multiplikačné podujatia v podobe konferencií o motivácii aj vzdelávacie podujatia zamerané na otestovanie vypracovaného vzdelávacieho modulu .

 • Dopad projektu

a/ Cieľová skupina/účastníci: pracovníci s mládežou a mládežnícki vedúci:

Projekt zvýši ich pripravenosť a úspešnosť pri oslovovaní a zapájaní mladých ľudí.

b/Cieľová skupina: mladí ľudia:

Projekt prispeje k zvýšeniu záujmu mladých ľudí o komunitu, v ktorej žijú a zvýši sa ich ochota prevziať zodpovednosť v podobe ich vyššej účasti a zapojenosti do systematickej činnosti v rámci komunity, mládežníckych organizácií či neformálnych skupín. To vedie k posilneniu ich postavenia v spoločnosti.

 • Účastníci multiplikačných podujatí

Projekt zvýši informovanosť o problematike (ne)záujmu, (ne)zodpovednosti mladých ľudí a ich motivácie.

Projekt prispeje k profesionalizácii zapojených organizácií, zvýši ich odbornosť, pozitívne posilní postavenie voči členským organizáciám, zvýši úroveň spolupráce s ďalšími subjektmi a zvýši know-how v oblasti motivácie a zapojenia mladých ľudí.

 • Projekt je podporený z programu ERASMUS +

The main issues that the MAYDAI project reacts to are
1. Lack of interest of young people
2. Fear of young people to take responsibility

Project Objectives:
1. Identify the needs and motivational factors of the current young person in relation to community interest
2. Develop the competency profile of an engaged young person
3. Develop and implement an education module designed for youth workers and youth leaders on the topic of increasing the
interest of young people
4. Create a space for presenting innovative approaches and methods in the field of motivating young people
Target groups:
Youth workers, youth leaders and their organizations.
The secondary target group is young people themselves.
Expected intellectual outcomes of the project are:
1. A report on the needs and motivation factors of young people
2. Competency profile of an engaged young person
3. Training module – motivation of young people
We will use multiplication events in the form of conferences on motivation (2×80 participants) as well as educational events aimed at
testing the developed training module (2×20 participants).
Impact of the project:
Target group / participants: youth workers and youth leaders:
The project will increase their readiness and success in addressing and engaging young people.
Target group: young people:
The project will help to increase the young people’s interest in the community they live in and to increase their willingness to take
responsibility in terms of their higher participation and involvement in systematic activities within the community, youth
organizations or informal groups. This leads to the strengthening of their position in society.
Participants in multiplication events:
The project will raise awareness of the issue of (dis)interest, the (ir)responsibility of young people and their motivation.
Affiliated organizations: RMŽK and RADAMOK:
The project will contribute to the professionalisation of the involved organizations, increase their expertise, positively strengthen
their position towards member organizations, increase the