MAYDAI - Motivation and Youth Do an Innovation

Intelektuálny výstup O1: Správa o potrebách a motivačných faktoroch mladých ľudí-publikácie

Domov|Aktuality, Výstupy|Intelektuálny výstup O1: Správa o potrebách a motivačných faktoroch mladých ľudí-publikácie

Intelektuálny výstup O1: Správa o potrebách a motivačných faktoroch mladých ľudí-publikácie

12. september, 2018|

Pri hľadaní riešení dvoch nosných problémov: nezáujem mladých ľudí o aktívne zapojenie sa do života miestnej komunity aj do aktivít mládežníckych organizácií a obavy a strach mladých ľudí prevziať na seba zodpovednosť bolo potrebné v rámci analýzy a nastavenia kľúčových nástrojov na následné riešenie vychádzať z reálnych a aktuálnych faktov a postojov. K zisťovaniu reality, analýze a prezentovaniu slúži Správa o potrebách a motivačných faktoroch mladých ľudí, ktorá bola vypracovaná na základe realizovaného prieskumu a focusových stretnutí v rámci Slovenska i Českej republiky. Inovatívnym prvkom v tejto správy je prepojenie a porovnanie názorov a postojov zameraných na potreby, motivačné faktory u mladých ľudí s názormi a postojmi pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich, čo prinieslo širší a komplexnejší obraz aktuálneho stavu. Inovatívnosť vnímame aj v použitej delfskej metódy. Správa zadefinovala prekážky a motivačné faktory mladých ľudí, čo bolo východiskom pre prípravu kompetenčného profilu angažovaného mladého človeka. Dopad tohto intelektuálneho výstupu tvorí základ pre ďalšie výstup, ktoré budú vychádzať z pomenovanej reality stavu problémov a ich príčin ( kompetenčný profil a vzdelávací modul) Výstupy zo správy sú zverejnené pre pracovníkov s mládežou, mládežníckych vedúcich a širokú verejnosť v troch jazykových mutáciách a tým sú prístupné pre obyvateľov EÚ.

Táto správa je výsledkom spolupráce Rady mládeže Žilinského kraja (RMŽK) a Rady dětí a mládeže Moravskoslezského kraje (RADAMOK) na projekte MAYDAI – Motivation and Youth Do an Innovation, podporeného z programu Európskej únie Erasmus+. Autorsky sa na jej príprave podieľali experti nominovaní oboma organizáciami.

K skúmaniu motivačných faktorov mladých ľudí nás viedol problém nezáujmu mladých ľudí a potreba identifikovaná pracovníkmi s mládežou zvýšiť ich zapojenie do dobrovoľníckych aktivít i do aktivít v ich okolí.

Do dotazníkového prieskumu sa zapojilo spolu 1047 respondentov v priemernom veku 19 rokov (18,8 rokov v SR; 20,5 rokov v ČR); 126 z nich z Českej republiky, 921 zo Slovenska. Pri vyhodnocovaní odpovedí sme respondentov rozdelili do 3 vekových skupín: 1. do 15 rokov, 2. 16-18 rokov a 3. nad 18.

Správa o potrebách a motivačných faktoroch mladých ľudí_SK

Zpráva o motiváčních faktorech dospívajícich_CZ

Reporton the Motivation Factors of Young People _EN

 

Projekt je podporený z programu Erasmus +